Marketing & Media 9 / 2000

Krutá hra s Limonádovým Joe
Na rádiu Limonádový Joe PRobíhá od počátku dubna soutěž, která se svou krutostí příliš neliší od reality politické-
ho života. Moderátoři jsou ke svým po-
sluchačům zlí, ba dokonce se jim snaží ubližovat.


Gabriela Stará


Přes tato mnohá úskalí vzbudila soutěž s ná-
zvem "Vyhraj dům" u posluchačů nebývalý ohlas. "Každý kdo má aspirace se aktivně účastnit politického dění může zjistit zda v politice obstojí před tím, než do ní defi-
nitivně vstoupí. Modlitbou mu budou pravidla hry s vahou zákona, které des-
potičtí autoři s krutostí sobě blízkou v dějinách hry mění,
" říká kreativní ředitel Joe PR Dušan Všelicha. Soutěž připravi-
la jako společný propagační projekt agentu-
ra Joe PR hned pro dva klienty: prvním je stavební firma Transkom, druhým Rádio Limonádový Joe. Podle Dušana Všelichy nemá v historii rádia podobná soutěž obdoby. Po dvou měsících jí hraje již 5500 lidí, což vzhledem k poslechovosti rádia představuje 1/6 všech jeho posluchačů.


Hra vede politický život
"Soutěž vede samostatný život a je spo-
lečným majetkem klientů, autorů a hrá-
čů, kteří jsou zároveň jejími spolutvůrci. Je to o důvěře, a ta důvěra musí hráčům vydržet po celý rok,
" vysvětluje Dušan Všelicha. Svou formou se hra odlišuje od jiných rádiových soutěží, které se povětši-
nou snaží být co nejjednodušší a přístupné všem tak, aby lidé měli pocit, že do nich mohou vstoupit. "Vyhraj dům" je pro své účastníky velice náročná. "V tomto případě se ukázalo, že lidi baví i složitější kon-
cept,
" říká Dušan Všelicha. Autoři považují hru za metaforu politického života a svůj vztah k hráčům označují jako zlý.


Pravidla soutěže
Hráč musí založit svou polobotickou stranu s co nejvíce členy a na internetu vyplnit zakládací listinu se seznamem členů a jejich telefonních čísel. Rádio v pravidelných pořadech provádí telefonicky namátkové kontroly a hodnotí zda členové stran znají názvy stran a mají základní povědomí o hře. Pravidla se v průběhu hry se mění a sami autoři se v nich nevyznají.

"Snažíme se jim ubližovat tím, že odhalu-
jeme jejich podvody a stěžujeme jim ces-
tu k vítězství. V normálních mediálních soutěžích je to přesně naopak a cesta k vítězství je hráčům usnadňována,
" dodá-
vá Dušan Všelicha. Jak se zatím zdá, nikoho tento způsob nepopuzuje, dokonce účastní-
ků soutěže stále přibývá. Nejen přímé účastníky,ale i ostatní posluchače, tato změ-
na i krutost baví. Z tohoto důvodu je hře a
zábavným rozpravám, které ji doprovázejí,

plán domu

Na dům, který je "ve hře" už existuje projekt.
fotografie

"Tvůrci hry Vyhraj dům se podílejí i na projektu marketingově výhodnějšího rozmístění stánků na vietnamském tržišti."

věnován na rádiu větší prostor, než se pů-
vodně předpokládalo. Z reakcí vyplývá, že posluchači soutěž vnímají jako programovou novinku a tak vzniká nový komunikační po-
řad. "Přestože do rádií často volá speci-
fická sorta lidí, která sedí celý den na telefonu, této hry se účastní překvapivě normální, hraví lidé. Vysílání je pak hod-
ně lidské, až filantropické. Až může něko-
ho napadnout, že je hnusné de facto komercionalizovat lidský kontakt,
" komentuje propagační projekt Dušan Všelicha.


Investoři jsou prostě hraví
Soutěž a oba zainteresované subjekty získá-
vají na popularitě. Hra se postupně stává atraktivní i pro jiné sponzory, kteří do ní průběžně vstupují. Zatím však jde spíše o firmy - investory, které přidávají něco no-
vého k domu, např. ho vybaví počítačovou sítí, či kuchyní nebo luxusním nábytkem. Dům se bude stavět podle přání vítěze na jeho pozemku. Současně však probíhají jednání o vstupu stavebních firem, které by mohly do hry vložit pozemek. Vítězná strana získá dům a záleží na typu strany jak s ním naloží. Ve stranách vůdcovského typu cena automaticky připadne vůdci, v případě vo-
lebního typu se o přidělení výhry bude hla-
sovat. Zatím však převládají strany občan-
ského typu, jejichž členové podle nejčastěj-
ších vyjádření buď dům společně zdevastují, nebo si v něm chtějí udělat klubovnu či hos-
podu.
Propagace soutěže Vyhraj dům probíhá na internetu, v únoru též pomocí billboardové kampaně (50 ks) v Praze, v tiskových inze-
rátech a na POS materiálech.


Reklamní billboard byl časopisy M&M a Strategie shodně označen za nejhorší billboard měsíce. Jak ale uvedl Dušan Všelicha, agentura naopak původně aspirovala s jeho prostorovým efektem na nejlepší plakát měsíce. Překazily jí to však vybledlé barvy billboardu, za které prý může tiskárna.

Celá uměle vytvořená politická, či řečeno slovníkem hry polobotická, scéna je však nyní vážně ohrožena sporem redakce Limonádového Joe se společností Barrandov FM, provozovatelem rádia. Soutěž totiž stojí a padá se současnými "moderatizátory". Co by následovalo kdyby odešli? "Pokud nebude zbytí, dostojíme své závazky vůči klientům buď standard-
ní spotovou kampaní, což by hře vzalo všechen půvab, nebo budeme jednat o jejím přesunutí na jiné rádio,
" popisuje možné dopady vyhrocené situace Jakub Střítezský, ředitel Joe PR.